Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De afvalwaterketen moet veranderen

Het huidige rioleringssysteem functioneert met water als transportmedium. De wens om grondstoffen uit afvalwater terug te winnen en te hergebruiken maakt dat de concentratie van organische stof belangrijk is. Dit lijkt strijdig met de eisen voor transport met water. Om de stroom met terugwinbare stoffen zo geconcentreerd mogelijk te houden, wordt gekozen voor een aanpak om de stromen zo vroeg mogelijk in het proces te scheiden. Maar dit is alleen te realiseren in een nieuw gebied of bij een integrale renovatie van een bestaand systeem. Er is een compleet nieuw systeem van inzameling noodzakelijk. 

Het huidige rioleringssysteem is gericht op het waarborgen van (sanitaire) hygine en veiligheid tegen wateroverlast. De hygine heeft vooral te maken met (huishoudelijk) afvalwater, terwijl veiligheid vooral betrekking heeft op regenwater. In de beginjaren van de riolering, zo rond eind 19e en begin 20e eeuw, werden deze twee aspecten min of meer automatisch samengevoegd met als logische uitwerking een gemengd systeem waarin zowel het huishoudelijk afvalwater als het regenwater werd verwerkt. Dit gold voor zowel de gebouwriolering als de buitenriolering. In de loop van de jaren 70 van de vorige eeuw is, door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, het aspect hygine meer separaat komen te staan. Niet alleen de individuele hygine, maar ook de beperking van de belasting van het oppervlaktewater moet worden beschouwd. Door deze toevoeging werd het volume van de afvalwaterstroom naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) belangrijker. Immers, de hydraulische capaciteit van de zuivering wordt bepaald door de totale aangevoerde waterstroom. Sinds het begin van de 21e eeuw is nog een aspect toegevoegd, namelijk hergebruik van grondstoffen en terugwinnen van energie. Dit is een ontwikkeling die vraagt om een nieuwe benadering van de afvalwaterketen. Niet alleen het bereiken van een aanvaardbare effluentkwaliteit van de rwzi is het doel, maar ook het terugwinnen en hergebruiken van de grondstoffen. Efficinte behandeling met de nadruk op terugwinning vraagt om een zo hoog mogelijke concentratie aan organische stoffen in het te behandelen afvalwater. De nieuwe sanitatie doet zijn intrede met de scheiding aan de bron en decentrale behandeling van een zwarte, gele en grijze afvalwaterstroom. 

Auteur(s): Dr.ir. J.H.G. (Jan) Vreeburg, Principal scientist – Industrie, Afvalwater en Hergebruik, KWR Watercycle Research

Lees meer in de PDF