Terug naar de kennisbank

Vergelijking van de energieprestatie- eisen in Europa

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel vat de resultaten samen van een inventariserend onderzoek naar de vergelijking van de eisen die in verschillende EU  lidstaten aan de energieprestatieniveaus worden gesteld. Dit is n  van de taken van het ASIEPI-project dat wordt gefinancierd door  het programma van het EACI (Executive Agency of Competitiveness and Innovation) voor Intelligente Energie Europa. Voor iedereen die betrokken is in de discussie over de vergelijking van de  eisen die worden gesteld aan de energieprestatieniveaus in Europa,  is het van belang om te begrijpen welke uitdagingen deze taak  met zich meebrengt. Dit artikel geeft een samenvatting van de  belangrijkste lessen die kunnen worden getrokken uit een inventariserende vergelijkingsstudie van de eisen die in vier lidstaten aan  de energieprestatie (EP) niveaus worden gesteld.

Directive (EPBD), hebben  alle lidstaten van de Europese Unie,  de eisen aan de energieprestatie van  nieuwe gebouwen in praktijk gebracht,  of gaan dit te zijner tijd doen. De  striktheid van de vereiste niveaus is op  nationaal niveau bepaald. De lidstaten  zijn al verplicht aan de EPBD om de  eisen aan de energieprestatieniveaus iedere paar jaar op nationaal niveau aan  te scherpen. Er zal toezicht worden  gehouden op de ontwikkeling van de  energieprestatie-eis in de lidstaten.

Auteur(s): mw. ir. M.E. Spiekman en ir. H.A.L.. van Dijk

Lees meer in de PDF