Terug naar de kennisbank

TOjuli als indicator voor oververhitting in woningen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Toenemende buitentemperaturen, beter geïsoleerde en luchtdichtere woningen, een vergrijzende bevolking die steeds vaker in stedelijke gebieden woont: Veel redenen om veel meer aandacht te hebben voor het voorkomen van oververhitting. Zo niet, zal het energiegebruik voor koeling fors toenemen [1] en krijgen we in woningen te maken met fysiek onbehagen tot toenemende sterfte aan toe [2]. Met de introductie van NTA 8800 en de daarin opgenomen TOjuli is er een
laagdrempelige indicator beschikbaar waarmee een eerste inschatting gemaakt kan worden van het risico op oververhitting in nieuwe en bestaande woningen. Het voorkomen van bovenmatige oververhitting is gelukkig op vele manieren en schaalniveaus mogelijk. Dat varieert van beïnvloeding op gebiedsniveau (denk aan: natuurinclusief bouwen, water in de openbare omgeving, beperken van afstand tot koele plekken) via gebouwniveau tot de gebruiker zelf (denk aan: beperken
van warmteontwikkeling in de woning, correct en tijdig gebruik van warmtewerende voorzieningen). In dit artikel gaan we alleen in het gebouwniveau, maar het gebouw kan niet los gezien worden van de omgeving waar het in staat en de manier waarop het gebruikt wordt.

Voor nieuwe woningen is er sinds de introductie van de NTA 8800 als bepalingsmethode voor de energieprestatie (BENG-eisen) in het Bouwbesluit ook een expliciete eis om het risico op bovenmatige oververhitting te beperken: een maximale waarde voor TOjuli. Al sinds de invoering van de energieprestatie-eisen is in de bepalingsmethoden aandacht geweest voor het risico op oververhitting. In de eerste versies van de EPC-methoden was dat de ZonToetredingWoningen-module die een indicatie gaf van het aantal uur dat het in de woning warmer dan 25 °C kon worden, afhankelijk van de gebouwmassa, het ventilatiedebiet en
aanwezigheid van zonwering. In NEN 5128:2004 is deze indicator vervangen door het TOjuli-getal. Ook in NEN 7120, de opvolger van NEN 5128, is deze
indicator opgenomen, ook nog zonder dat hieraan een eis gekoppeld werd.
 

Lees meer in de PDF

Auteurs: Ir. C.L.M. (Cees) Leenaerts, Ir. P.W.G. (Pieter) Nuiten (beiden Stichting W/E Adviseurs duurzaam bouwen)