Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Sinds de uitbraak in Bovenkarspel (1999) kampt de overheid met het definiren van de juiste regelgeving voor Legionellapreventie. In de ISSO 55.1 en ISSO 55.2 zijn de collectieven leidingwaterinstallaties ondergebracht in hoog, midden en laag risico. Een aantal bedrijven en instellingen vallen onder zogenaamde prioritaire groepen moeten aan aanvullende eisen voldoen. Voor de proceswater toepassingen berust Legionellapreventie in de zorgplicht van de eigenaar van de installatie, beschreven in Arboregelgeving, beleidsregel 4.87, uitgewerkt in AI-blad 32. Inmiddels is de overheid bezig met het maken van het Drinkwaterbesluit. Deze zal waarschijnlijk medio 2011 van kracht worden.

Conform IIIC en de Arboregelgeving moet voor elke collectieve drinkwaterinstallatie in de hoog en middenrisicogroep n elke koeltoren een Risicoanalyse en Beheersplan worden opgesteld. Dat wil zeggen dat deze installaties van a tot z in kaart worden gebracht, waarbij de risicogebieden (hotspots e.d.) worden gedentificeerd. De handvatten hiervoor zijn ISSO 55.1, ISSO 55.2 en de Waterwerkbladen.Vervolgens worden deze risicogebieden door correctieve maatregelen aan de installatie gelimineerd, tenminste, voor zover dat mogelijk is. De risicos waarbij dit niet mogelijk is, denk bijvoorbeeld aan een wasbakje in een EHBOruimte van een zwembad, zal een beheersplan de uitkomst moeten bieden. Dit zijn veelal spoelactiviteiten bij het tappunt op wekelijkse of dagelijkse basis. Hiermee wordt voorkomen dat de bacterin kunnen groeien tot hoge aantallen. Een andere maatregel is om het risicogebied in een richting af te sluiten van de hoofdleiding, door een keerklep. Deze kleppen dienen te voldoen aan bepaalde eisen en dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op hun werking. Verderop in dit artikel wordt dit uitvoerig beschreven.Alle correctieve maatregelen aan de installatie en beheersmaatregelen dienen te worden geregistreerd in een logboek.Deze risicoanalyse en dit beheersplan dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijk, KIWA BRL 6010 gecertificeerd, bedrijf.Het volgende verplichte onderdeel is monstername en kweek op Legionella. Bij de collectieve drinkwaterinstallatie in de hoog en midden risicogroep dient men twee keer per jaar, een van het totaal aantal tappunten afhankelijk aantal, monsters te nemen.

Auteur(s): J. (Jo) Wolters, consultant Legionellapreventie, Blygold Nederland Groep

Lees verder in PDF.