Terug naar de kennisbank

Is regelgeving legionellapreventie doelmatig?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Waterveiligheid in gebouwen krijgt de laatste jaren steeds meer nadruk. In de praktijk van het Rijksvastgoedbedrijf wordt met waterveiligheid tegen een aantal items aangelopen die nu in de werkgroep evaluatie wet- en regelgeving afgestemd zijn. Daarbij gaat het onder andere om normoverschrijdingen en bemonstering. In dit artikel wordt ingegaan op de aanvullende rapportage “Vragen en knelpunten rond legionellaregelgeving indrinkwater op basis van 20 jaar praktijk” horende bij de “Evaluatie regelgeving legionellapreventie leidingwater”, die in oktober 2021 is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in oktober 2020 Berenschot en KWR water research institute opdracht gegeven om de regelgeving legionellapreventie in leidingwater te evalueren. De centrale onderzoeksvraag was: “Welke voorschriften zouden op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten moeten worden aangepast, en op welke wijze?” Daarop is een begeleidingsgroep van stakeholders gevormd om een aantal specifieke punten, zoals de invloed van de watertemperatuur op de groei van Legionella, en het effect van spoelen te evalueren. Dit te gebruiken als input gegevens voor de onderzoeksvragen en de concept-rapportage van Berenschot en KWR (overzicht van deelnemers begeleidingsgroep zie rapport Berenschot / KWR).

Lees meer in de PDF

Auteur: S. (Stefan) van ’t Hof, Rijksvastgoedbedrijf