Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Decentrale/lokale schoolventilatie-units

Het binnenklimaat in scholen staat al jaren in de belangstelling. Gerefereerd kan bijvoorbeeld worden aan het samenvattende rapport Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen, een gezamenlijke uitgave van de ministeries van VROM, SZW, VWS en OCW. In februari 2008 verscheen de kabinetsvisie binnenmilieu scholen, met daarin de doelstellingen voor de komende 15 jaar ten aanzien van onder andere de maximaal toelaatbare CO2-concentratie en het achtergrondgeluid in schoollokalen ten gevolge van geluid van ventilatie-installaties. In bestaande scholen wordt vaak gekozen voor toepassing van lokale ventilatie-units.Dit artikel gaat in op de geluidstechnische (on)mogelijkheden van dergelijke units.

Door ISSO is in 2008 de publicatie 89 Binnenklimaat scholen opgesteld, die hulpmiddelen geeft voor het ontwerp van een binnenklimaat waarbij invulling wordt gegeven aan de kabinetsdoelstellingen. In het rapport Luisteren naar schoolgebouwen, uit 2011, opgezet door de GGD, BBA Binnenmilieu te Rotterdam en anderen, wordt op basis van onderzoek in een tiental scholen die al een paar jaar in gebruik zijn, ten aanzien van geluid geconcludeerd dat in circa 50% van de onderzochte scholen het geluidniveau te wensen overliet c.q. te hoog was.In veel bestaande scholen bestaat nu nog, net als in de vorige eeuw, weliswaar de mogelijkheid om middels handmatig te openen ramen te ventileren, maar dit levert in de winterperiode n tussenseizoenen veelal ongecontroleerde en te koude luchtstromen op. Het daarmee gepaard gaande relatief hoge energiegebruik past niet meer bij deze tijd en in de doelstellingen van het Energieakkoord. Daarnaast kan vermindering van de concentratie optreden als gevolg van verhoogde geluidniveaus door verkeer e.d.In het gehele land lopen momenteel projecten waarbij het energiegebruik en het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen worden verbeterd door het aanbrengen van mechanische ventilatiesystemen in de vorm van decentrale ventilatieunits. In dit artikel wordt ingegaan op de geluidstechnische mogelijkheden c.q. onmogelijkheden in relatie tot de hieraan te stellen of gewenste eisen.

Auteur(s): Ing. J. (Jan) Buijs, Peutz

Lees meer in de PDF