Terug naar de kennisbank

Geluid van technische installaties en het Activiteitenbesluit

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) of kortweg het Activiteitenbesluit is in het Staatsblad 2007 (nummer 415) gepubliceerd en op 1 januari 2008 in werking getreden. De aanleiding voor de modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen was de wens van de Tweede Kamer om te streven naar minder en eenvoudige regels plus de reductie van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de andere overheden.

I Het Activiteitenbesluit ver vangt twaalf oude branchegerichte 8.40 – AMvBs en daarnaast zijn er ook een aantal metalelectro-bedrijven en bedrijven waar meerdere activiteiten plaats vinden (circa 37.000) onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Van de ongeveer 400.000 bedrijven die in Nederland onder de Wet milieubeheer vallen zijn er door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 nog maar ongeveer 40.000  50.000 vergunningplichtig. Gezien de enorme omvang van het nieuwe Activiteitenbesluit (325 paginas) komt onwillekeurig de gedachte op dat er door de stapel van de twaalf oude 8.40 – AMvBs een nietje is geslagen om te voldoen aan de eerdergenoemde wens van de Tweede Kamer. Maar dat is zeker niet het geval, want er zijn onder andere voor geluid diverse veranderingen aangebracht en daardoor is er een bepaalde mate van uniformering en vereenvoudiging bereikt. De systematiek voor vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer is door de invoering van het Activiteitenbesluit omgekeerd. De vergunning is niet meer regel en de algemene regels van de 8.40-AMvBs uitzondering, maar het is nu net andersom. De meeste bedrijven vallen onder een AMvB (het Activiteitenbesluit) en de vergunningplicht geldt in uitzonderingsgevallen.

Auteur(s): ing. M. J. Tennekes

Lees meer in de PDF