Nieuws 10 mei 2022

Met kosteneffectieve maatregelen kan de utiliteitsbouw 1 Mton CO2 reductie extra realiseren

Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om dit te bewerkstelligen, kan en moet de kosteneffectieve verduurzaming in de utiliteitssector flink opgeschaald worden. Reeds vastgelegde afspraken voorzien in een potentiële reductie van 2,2 Mton CO2. Dat is nog 1 Mton COte weinig om de Klimaatakkoord ambitie van 49% CO2 reductie te behalen. De utiliteitsbouw kan deze 1 Mton extra CO2-reductie realiseren als bijdrage aan de Europese Fit For Fifty Five ambitie. Claudia Reiner presenteert namens de partners van Platform Duurzame Huisvesting op 10 mei 2022 het ‘Position paper Renovation Wave’. Daarin spreken ze gezamenlijk de ambitie uit om de benodigde 3,2 Mton CO2 reductie te realiseren. In het paper wordt middels een meerjarige (2022-2030), programmatische aanpak uitgewerkt hoe versnelde, doelmatige en toekomstbestendige realisatie van kosteneffectieve maatregelen vorm kan krijgen.

Twee uitgesproken ambities
In het paper dat de partners van Platform Duurzame Huisvesting gezamenlijk hebben geschreven, spreken ze twee ambities uit, waar ze gezamenlijk aan willen werken via een meerjarige, programmatische aanpak: (1) de realisatie van 3,2 Mton CO2 reductie per jaar voor de utiliteitsbouw door het uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en (2) bij de uitvoer van deze kosteneffectieve maatregelen, rekening houden met koppelkansen door een integrale en toekomstbestendige aanpak te hanteren. “Verduurzaming is breder dan alleen CO2-reductie. Het gaat evengoed om gezondheid, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptiviteit. Door verschillende ambities te verbinden ontstaan integraal betere oplossingen met een enorme toegevoegde waarde, zelfs als het de (afzonderlijke) kosten voor energie of onderhoud structureel vergroot.”

Een vierledige aanpak
Om de bovenstaande ambities te behalen, heeft Platform Duurzame Huisvesting in het position paper een vierledige aanpak gedefinieerd, wat de leidraad moet zijn in de meerjarige programmatische aanpak: datagedreven verduurzaming moet de standaard worden, en er moet jaarlijks een statische data-analyse uitgevoerd worden om kosteneffectieve en integrale verduurzaming te realiseren. Daarnaast pleit het platform voor een subsidieprogramma om awareness en ontzorging bij de utiliteitssector te bewerkstelligen. Voor een gezonde focus op realisatie dient de ontzorging alleen gesubsidieerd te worden bij tijdige realisatie van de kosteneffectieve maatregelen. En als laatste pleit het platform voor om een publiek-privaat fonds voor laagdrempelige off-balance financiering van verduurzamingsprojecten in de utiliteit op te richten. Op diverse van deze onderdelen is Platform Duurzame Huisvesting samen met betrokken partnerorganisaties al aan de slag gegaan.

(Financiële) drempels weghalen
Platform Duurzame Huisvesting is zich bewust van de drempels die er zijn. Om het potentieel in de utiliteitssector te realiseren, is ook verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed een vereiste. Het maatschappelijk vastgoed ervaart financiële drempels om de verduurzaming te realiseren vanuit de bredere bekostigingsvraag voor het maatschappelijk vastgoed.

Een andere erkende drempel is de beschikbaarheid van voldoende vakmensen. De benodigde kennis voor verduurzaming van utiliteit is doorgaans complexer, digitaler en integraler dan verduurzaming van woningen. Platform Duurzame Huisvesting stelt voor om het programma ‘Mensen Maken De Transitie’ te verbreden naar utiliteit, zodat er voldoende opgeleide vakmensen beschikbaar zijn met specifieke kennis voor de beoogde opschaling in verduurzaming van utliteitsgebouwen.

Realisatie van versnellingsprogramma
Platform Duurzame Huisvesting wil in samenspraak met de betrokken stakeholders de programmatische aanpak uit het position paper uitwerken naar een breed gedragen meerjarig versnellingsprogramma verduurzaming utiliteit (VVU). Platform Duurzame Huisvesting wil daarin als programma-coördinator periodiek de voortgang met betrokkenen afstemmen, resultaatgerichte agile samenwerking rondom concrete versnellingsacties faciliteren en waar nodig aanvullende versnellingsacties aanjagen.

Lees ook