Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Er is studie verricht naar de effectiviteit van verschillende maatregelen om het ventilatiegedrag in basisscholen te verbeteren. Omdat de CO2-concentratie in het lokaal een goede maat en indicator is voor de mate van ventilatie werden in het onderzoek verschillende toe te passen maatregelen beoordeeld aan de hand van de verandering in deze CO2-concentraties. 

De kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholenis vaak (ver) beneden de maat. Ditkan bij kinderen en leerkrachten tot een grootaantal gezondheidsklachten leiden, zoals (oog)irritatie, hoofdpijn, concentratieproblemen,vermoeidheid en geurhinder. Eén van debelangrijkste oorzaken van een slecht binnenmilieuis de aanwezigheid van een gebrekkige ventilatie van de lokalen. In de praktijk geven. milieugezondheidskundigen bij GGD-en al op verzoek van schooldirecties, met behulp van ‘ventilatieadvies-op-maat’, voorlichting aan scholen. Toch blijken na verloop van tijd leerkrachten het advies steeds minder in de praktijk te brengen. Naar aanleiding hiervan hebben vijf GGD-en in Zuid-Nederland, insamenwerking met het Bureau Gezondheid,Milieu en Veiligheid van de GGD-en Brabant/Zeeland, in 2004/2005 een onderzoek gestartop basisscholen. Het doel van deze studiewas om vast te stellen wat de effectiviteit vanverschillende maatregelen is in het verbeterenvan het ventilatiegedrag in basisscholen.Omdat de CO2-concentratie in het lokaal eengoede maat en indicator is voor de mate vanventilatie, werden in het onderzoek verschillendetoe te passen maatregelen, beoordeeld,aan de hand van de verandering in deze CO2-concentraties.

Auteur(s): Loes M.J. Geelen, Bureau Gezondheid, Milieu 7 veiligheid, GGD en brabant/zeeland, en radboud universiteit Nijmegen

Lees meer in de PDF