Terug naar de kennisbank

Ventilatiedebieten in klaslokalen en prestaties van scholieren

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Vooronderzoek naar het verband hiertussen

In vele onderzoeken is vastgesteld dat onvoldoende ventilatie met buitenlucht één van de voornaamste gebouwgerelateerde problemen is, die verband houdt met een slechte binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality – IAQ). In een recent literatuuroverzicht laten Seppänen et al. [7] zien dat er een kwantitatieve relatie bestaat tussen de prestatie en de ventilatie in kantooromgevingen. Over schoolomgevingen worden er in de literatuur veel minder onderzoeken beschreven. Van oudsher wordt onvoldoende ventilatie in dergelijke omgevingen alleen beschouwd als een ‘indicator’ van nadelige effecten die zijn gerelateerd aan de binnenmilieus op scholen, en niet de als oorzaak ervan [4]. ASHRAE Standaard 62, ‘Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality’, heeft in het verleden een minimum van 8 l/s buitenlucht per persoon aangenomen voor klaslokalen [1]. Helaas is er weinig regelgeving over het binnenmilieu in klaslokalen [5]. In de Verenigde Staten regelen bijvoorbeeld slechts een aantal staten de binnenmilieus in scholen, en nog minder staten hebben een norm voor de minimale ventilatie in scholen. Geconfronteerd met budgettaire tekortkomingen, en de daaruit volgende tekortkomingen in personeel betreffende het beheer en het onderhoud, hebben scholen weinig stimulans en weinig mogelijkheden om de kinderen te beschermen tegen een slechte IAQ. Suggestief bewijs relateert lage ventilatiedebieten aan een afgenomen aanwezigheid [9] en aan de schoolprestaties van leerlingen [11]. Toch is er op dit gebied meer onderzoek nodig. In het bijzonder onderzoek waarin op lange termijn wordt bekeken in welke mate een slechte binnenluchtkwaliteit invloed heeft op het vermogen om te studeren of om te presteren, is zover bekend nog niet uitgevoerd 1 . Om die reden is er een vooronderzoek verricht waarin ventilatievouden in klaslokalen zijn onderzocht in een schooldistrict in de Verenigde Staten. Daarnaast is er een relatie gelegd tussen de onderzochte ventilatievouden en de verminderde schoolprestaties van leerlingen. Voorafgaande resultaten, inclusief beschrijvende statistieken van ventilatievouden, zijn gepresenteerd op de Indoor Air 2005 conferentie in Beijing [8]. Dit artikel beschrijft de resultaten van verdere statistische analyses en modellering.

PRAKTISCHE RELEVANTIE Toekomstige onderzoeken kunnen zich richten op (1) het verzamelen van meer bewijs van de mogelijke relatie tussen ventilatiedebieten in klaslokalen en de academische prestaties van scholieren; (2) de lineaire/niet-lineaire aard van dit verband; en (3) de eventuele mogelijkheid om het niveau van voldoende ventilatie vast te stellen voor scholen, waarbij geen nadelig effect op de academische prestaties wordt waargenomen. Al deze informatie kan worden gebruikt om aanbevelingen te verbeteren en om normen op te stellen om adequate ventilatie in scholen te verzekeren. De hoge gangbaarheid van lage ventilatiedebieten, gecombineerd met het groeiende bewijs van de positieve invloed die adequate ventilatie op de menselijke prestatie heeft, oppert een geschikte gelegenheid voor het verbeteren van het ontwerp en van het management van schoolfaciliteiten.

Auteurs: R.J. Shaughnessy*, U. Haverinen- Shaughnessy**, A. Nevalainen*** en D. Moschandreas

Lees meer in de PDF