Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het effect van ventilatie op prestaties van leerlingen

Bewustwording van nadelige effecten van een slechte kwaliteit van de binnenlucht is reeds langere tijd gemeengoed. Verminderde werkprestaties worden vaak in verband gebracht met onvoldoende luchtverversing van werkruimtes. In verschillende internationale onderzoeken wordt gesproken van een duidelijke gekwanticeerde relatie tussen de prestaties van werknemers en de mate van ventilatie in kantoorgebouwen. Opmerkelijk genoeg is er naar de prestaties van leerlingen in relatie tot de ventilatie van scholen veel minder onderzoek gedaan. 

In de regelgeving wordt uitgegaan van een CO2-concentratie van 1.200 ppm als grenswaarde voor schoolgebouwen. Op deze concentratie zijn de ventilatie-eisen voor scholen gebaseerd. Voor scholen is het noodzakelijk dat relatief grote volumestromen (120 tot 180 dm3/s) per lokaal moeten kunnen worden gerealiseerd op momenten dat een klaslokaal wordt gebruikt. De meeste basisscholen kennen op dit moment een natuurlijk ventilatiesysteem via ramen in de gevel van het klaslokaal. Uit onderzoek van verschillende onderzoekers blijkt dat de CO2-concentratie van 1.200 ppm zeer regelmatig wordt overschreden en dat concentraties tot circa 3.000  4.000 ppm regelmatig voorkomen. De CO2-concentratie wordt gebruikt als maat voor de ventilatie.  De Gezondheidsraad wijst in het Advies Gezondheid en Milieu: Kennis voor beleid op de mogelijkheid dat prestaties op scholen negatief worden benvloed door een slechte kwaliteit van het binnenmilieu.  Binnen het actieprogramma Gezondheid en Milieu is daarom de wens geformuleerd om meer inzicht te verkrijgen in:  – de prestaties van vraaggestuurde ventilatie als alternatief voor het handmatige gebruik van de gangbare ventilatievoorzieningen;  – de prestaties van leerlingen bij vraag gestuurde ventilatie als alternatief voor het handmatige gebruik van de gangbare ventilatievoorzieningen.  TNO heeft samen met Cauberg Huygen in opdracht van het Ministerie van VROM onderzoek uitgevoerd om op bovenstaande vragen een mogelijk antwoord te vinden. Metingen aan vraaggestuurde ventilatie in schoollokalen. In Zwolle en Helmond zijn in twee scholen de prestaties van drie sensor gestuurde ventilatiesystemen onderzocht. De sensorgestuurde systemen betreffen alle systemen met CO2-sensoren. Deze sensoren worden gebruikt als indicator voor de luchtkwaliteit. Op basis van een bepaalde gewenste waarde (in dit geval maximaal 1.200 ppm) wordt ernaar gestreefd de ventilatie zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte, namelijk het aantal personen dat zich in het leslokaal bevindt.  In zes leslokalen van scholen zijn metingen gedaan over het binnenmilieu en de energetische eigenschappen van de systemen.

Auteur(s): ing. W.F. de Gids

Lees meer in de PDF