Terug naar de kennisbank

Stand van zaken grote zonneboilerinstallaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De zonnewarmtemarkt in Nederland wordt groter en steeds professioneler. Het Masterplan Zonne-energie anticipeert hierop met een tienjarenplan, met als onderdelen: een nieuw Handboek Zonne-energie, opleidingen en kwaliteitsborging. Zonneboilersystemen zijn nu al helemaal of bijna economisch rendabel. Kostenneutraal verduurzamen van de warmwatervoorziening is dus mogelijk. Zonneboilersystemen worden breed toegepast: in en rond de woningbouw, utiliteit, agrarische sector en industrie. Onze markt krijgt steeds meer te maken met buitenlandse invloeden bij het aanbod van producten en installatietypen. Ook wordt de inbreng van dakwerkers steeds explicieter. Het Handboek Zonne-energie ondersteunt deze ontwikkelingen.

In Nederland wordt inmiddels meer dan 25 jaar zonnewarmte toegepast. In de loop van de jaren is er wel het een en ander veranderd. In de jaren tachtig ontwierpen installatiebedrijven nog de systemen. In de jaren negentig kwamen er steeds meer kantenklare systemen en componenten. Na 2000 ontstaat er een behoorlijk professionele markt met producten, kwaliteitsystemen en regelgeving.De markt zal de komende jaren groeien en daarvoor is meer kennis nodig dan we nu voorhanden hebben. Het Masterplan zonneenergie, opgesteld door BDA, ISSO, DWA, Gramsbergen Solar en vAConsult in opdracht van UnetoVNI, Holland Solar en AgentschapNL, anticipeert hierop door een traject te definiren voor het vastleggen van kennis, het uitdragen van kennis en het borgen van kwaliteit. Het vastleggen van kennis wordt vormgegeven met een nieuw Handboek Zonneenergie, Bouwkundige en Installatietechnische richtlijnen voor Zonneenergiesystemen (ISSO/SBR), dat naar verwachting aan het eind van dit jaar beschikbaar komt. Op dit moment worden opleidingen ontwikkeld die op deze publicatie worden gebaseerd (begin 2012). Het afsluitende onderwerp is kwaliteitsborging. Daaraan wordt nu vorm en inhoud gegeven.De opgave voor de installateur is voornamelijk het toepassen van deze producten in installaties. Voor kleine, huishoudelijke, systemen is dat relatief eenvoudig. De leverancier levert complete producten en instructies voor de inpassing in de woninginstallatie. Voor grote warmwatersystemen worden zonnewarmtecomponenten ingepast in installaties. Daarvoor is bij de installateur kennis nodig van het ontwerp, de uitwerking en de realisatie. Met het professioneler worden van de zonnewarmtemarkt nemen ook de eisen aan de bouwkundige en constructieve aspecten van de zonnewarmtetoepassing toe. Steeds meer wordt een deel van het werk uitbesteed aan een dakdekker. Deze meer bouwkundige partij moet dan wel over de kennis en vaardigheden beschikken om dit werk goed te kunnen doen.Ondermeer door deze gewijzigde omstandigheden wordt het handboek Zonneenergie ontwikkeld (ISSO/SBR), waarin zowel de toepassing van zonnewarmte als zonnestroom wordt besproken. Het handboek vervangt de bestaande ISSOpublicaties voor zonneenergie en is nu uitgebreid met een professionele behandeling van de bouwkundige en constructieve aspecten van de toepassing van zonneenergie.

Auteur(s): Ing. G.A.H. (Gerard) van Amerongen, vAConsult

Lees meer in de PDF