Terug naar de kennisbank

Ontwerpen en realiseren voor optimaal gebruik

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een pleidooi voor eenvoud en inzicht 

Voor veel partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen en realiseren van installaties lijkt de oplevering het einddoel te zijn. Dit terwijl het uiteindelijke doel natuurlijk het gebruik van de installatie is. Dat klinkt logisch, en iedereen weet het ook wel, maar toch is het geen vanzelfsprekendheid dat bij ontwerp en realisatie de gebruiker centraal staat (ja, ook ik steek een hand in eigen boezem). Dit artikel is een pleidooi voor eenvoud en inzicht voor, inderdaad, de gebruiker. Het beoogt overigens een aanzet te geven tot discussie; verwacht dus geen pasklare antwoorden.

PLEIDOOI 1 Gewenst functioneren, documenten zonder eindeOm het functioneren van een installatie te kunnen beoordelen, is inzicht nodig in de beoogde werking ervan. Dat is logisch, het werkelijk functioneren moet ergens aan getoetst kunnen worden. Maar wie schets dit toetsingskader eigenlijk? Hoe inzichtelijk is dit? Wat zou hier in moeten staan? Het ontwerp en bouwproces levert veel documenten op met als uiteindelijke resultante de as build documenten, maar waar zijn de documenten die weergegeven wat de beoogde werking is (je zou het build for documenten kunnen noemen)? Een focus op efficint ontwerp en aanleg van installaties is goed, maar ook eenzijdig. Het doel is immers niet om installaties te ontwerpen of te maken, maar enkel om ze te gebruiken. Een goed ontwerp van klimaatinstallaties kan dus alleen tot stand komen vanuit de gebruiksfocus. Het totstandkomingproces van installaties doorloopt een aantal fasen. Elke fase eindigt . met een eigen document: een PvE, een ontwerp, een bestek en ten slotte een set as build documenten.

Auteur(s): Ing. H. (Herman) Velvis; senior specialist exploitatie duurzame installaties, IF Technology

Lees meer in de PDF