Terug naar de kennisbank

Nieuw Bouwbesluit gaat voorbij aan gezond binnenmilieu

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het Bouwbesluit houdt rekening met bruikbaarheid, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Met comfort is geen rekening gehouden. Hiervoor dienen apart, in de privaatrechtelijke sfeer, afspraken te worden gemaakt. Het Bouwbesluit vermeldt minimum prestatie-eisen die vaak in Programmas van Eisen worden overgenomen. Maar de praktijk wijst uit dat niet alle marktpartijen zich hiervan bewust zijn. Het gevolg is dat er nog steeds gebouwen worden ontworpen met als uitgangspunt louter de minimum eisen van het Bouwbesluit. In april of juli 2012 zal het nieuwe Bouwbesluit van kracht zijn. Dit artikel beoogt inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze herziene versie voor de binnenluchtkwaliteit in utiliteitsgebouwen.

Een uitvloeisel van het Actieprogramma Deregulering (Woning)bouwregelgeving uit 1983 was dat de overheid niet meer dan het strikt noodzakelijke wilde regelen. Het advies van de Gezondheidsraad uit 1984 beschrijft de uitgangspunten van de ventilatieeisen in de regelgeving. De regelgeving voor luchtkwaliteit in gebouwen houdt alleen rekening met de luchtverontreiniging die mensen veroorzaken, aangezien deze bron onvermijdbaar is. Andere luchtverontreinigingsbronnen die van invloed zijn op de binnenluchtkwaliteit (zoals interieur,  installaties, gebouw en buitenlucht) worden buiten beschouwing gelaten en zijn de verantwoordelijkheid van de marktpartijen [1].

Auteur(s): C.P.G. (Paul) Roelofsen CFM, M.Sc.Eng., Grontmij Nederland B.V.

Lees meer in de PDF