Terug naar de kennisbank

Neem belemmeringen voor innovaties in waterketen weg

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Adviescommissie Water: 

Partijen in de waterketen zijn actief om het huidige systeem van drinkwaterbereiding en waterzuivering verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door in te zetten op terugwinning van energie en grondstoffen. Daarbij gaat het vooral om optimalisatie binnen de eigen sector. Innovaties die over de grenzen van de eigen sector heen gaan en gestoeld zijn op nieuwe concepten van de waterketen zijn er in mindere mate. Wel zijn er zijn steeds meer initiatieven vanuit de lokale samenleving die streven naar zelfvoorziening op het gebied van energie en (afval)water. Maar om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen moeten belemmeringen voor innovaties in de waterketen worden weggenomen, stelt de Adviescommissie Water. 

Nederland heeft een goed functionerend systeem van drinkwatervoorziening, riolering en zuivering van afvalwater (de waterketen) tegen relatief lage kosten. De waterketen wordt in de toekomst echter geconfronteerd met hogere eisen aan de zuivering vanwege nieuwe waterkwaliteitsproblemen zoals medicijnresten in water. Door klimaatverandering zal bij piekbuien de capaciteit van de riolering vaker tekortschieten. Toenemende schaarste aan grondstoffen en energie maakt daarnaast dat in de waterketen steeds meer aandacht is voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. Het is daarom noodzakelijk om de waterketen in de toekomst duurzamer en doelmatiger te maken en tegelijkertijd betaalbaar te houden.In het Bestuursakkoord Water (2011) hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven afgesproken de doelmatigheid in de waterketen door samenwerking te vergroten en initiatieven te nemen gericht op innovatie en duurzaamheid van de waterketen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs de Adviescommissie Water gevraagd om een advies uit te brengen over innovaties in de waterketen. De minister vroeg de commissie de ontwikkelingen op dit gebied in beeld te brengen, daarbij in te gaan op het huidige innovatieklimaat en de vraag of dat voldoende is om de gestelde doelen van duurzaamheid en doelmatigheid te realiseren. De Adviescommissie Water heeft nu in een advies aan de minister een aantal aanbevelingen gedaan om het innovatieklimaat in de waterketen te versterken. Hierna zijn enkele zaken uit het advies gelicht. 

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, Rehva Fellow en TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF