Terug naar de kennisbank

Move to improve voor een optimaal bouwproces

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De bouw staat negatief in de belangstelling. Grote bouwwerken kennen flinke budgetoverschrijdingen.In de sector zelf wordt al jaren gesproken over de matige procesbeheersing en een gebrek aan klantgerichtheid. De huidige situatie is bedreigend en verstarrend. Door een gebrek aan vertrouwen in de markt komt vernieuwing onvoldoende tot stand. Geen vertrouwen, geen vernieuwing en dus dreigt alles bij het oude te blijven! Eigenlijk zijn de problemen in de bouw al tientallen jaren bekend. Ook de oorzaken van die problemen zijn bekend; er moet een structurele verandering van de bouwsector komen. 

Naar aanleiding van bovengenoemde problematiek is de Regieraad Bouw in 2004 ingesteld door de ministers van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Regieraad Bouw heeft de opdracht gekregen de veranderingsprocessen in de bouw aan te jagen en de sector weer gezond, transparant en innovatief te maken. Vanuit de Regieraad Bouw zijn regionale regieraden opgericht. In juni 2006 is de Regionale Regieraad Bouw Limburg (RRBL) opgericht. De RRBL heeft een aantal projectgroepen opgericht, waaronder het projectteam andere sectoren/buitenland. Dit projectteam heeft ons benaderd om een onderzoek te doen naar samenwerking in verschillende sectoren [1].De volgende probleemstelling is geformuleerd: Wat zijn de succesfactoren voor een (bouw)proces bij de realisatie van een project?Hierbij wordt succes gedefinieerd als;  binnen budget;  binnen planning;  gewenste kwaliteit;  prettige cultuur.Bovenstaande probleemstelling is vertaald in de volgende deelvragen:  hoe verloopt het (bouw)proces?   hoe komt het verschil tussen traditionele en innovatieve samenwerking tot uiting?   welke elementen, criteria (succes en faalfactoren) bepalen het succes van het (bouw)proces?   welke verschillen zijn er op het gebied van processen, tussen de verschillende sectoren; procesindustrie, infrastructuur, woning en utiliteitsbouw?   hoe kunnen best practice projecten uit de verschillende sectoren een bijdrage leveren om te komen tot het optimale (bouw)proces?  hoe verloopt het optimale (bouw)proces?Door deskresearch en orintatiegesprekken zijn de proceskenmerken van een bouwproces onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat het bouwproces verloopt volgens een traditioneel proces en een innovatief proces. Hoe vanuit het traditionele en het innovatieve proces te komen tot een optimaal proces heeft de kern voor het onderzoek gevormd. Het grote verschil tussen traditioneel en innovatief komt tot uiting op het moment waarop alle actoren worden betrokken om samen te gaan werken. Het traditionele bouwproces kenmerkt zich door de grote verbrokkeling en diversiteit van de activiteiten en de slechte onderlinge afstemming van deze activiteiten. Er is een enorme focus op de financile kant van het project. De actoren die deelnemen aan het proces, werken langs elkaar, wat weer meerwerk en faalkosten met zich brengt. Wat vaak resulteert in een ontevreden klant.Het innovatieve proces vereist werken in integrale bouwteams.

Auteur(s): W. (Wil) Daemen Contract Manager Arcadis Aqumen Facility Management en M. (Maartje) van de Wall Purchaser Facility Goods and Services Sabic

Lees meer in de PDF