Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Uit het leven gegrepen: het voordeel van ketensamenwerking is dat er niet door mijn werk wordt gehakt. Letterlijke woorden, geuit in een gesprek over wat ketensamenwerking is, wat de voordelen en de nadelen zijn etc. Ketensamenwerking is een nieuwe poging om de bouwindustrie in brede zin te laten samenwerken opdat werken efficinter tot stand komen. In een multidisciplinaire aanpak is dit onderwerp in 2013 onderzocht ten behoeve van de Vereniging voor Bouwrecht. In dit artikel wordt van de uitkomsten verslag gedaan.

De Vereniging voor Bouwrecht publiceert jaarlijks een preadvies waarin een actueel onderwerp uitvoerig onderworpen wordt aan studie. In 2013 was het onderwerp ketensamenwerking. De ondertitel van het preadvies was: Naar een multidisciplinaire benadering. Het preadvies, uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht, was van de hand van Hans Wamelink, hoogleraar bouwmanagement aan de TU Delft en ondergetekende. Wamelink was verantwoordelijk voor Hoofdstuk 2, Het begrip ketensamenwerking vanuit bouwmanagement perspectief. In dit artikel wordt kort verslag gedaan van de juridische uitkomsten van het onderzoek. In paragraaf 2 wordt geschetst hoe de praktijk op dit moment aan ketensamenwerking vorm geeft. In paragraaf 3 wordt uiteengezet hoe tot nu toe in bouwcontractmodellen gepoogd is de problemen die men met ketensamenwerking wil oplossen, zijn opgelost en tot slot worden in paragraaf 4 de bouwstenen benoemd die gebruikt kunnen worden bij het verder uitbouwen van de afspraken in de praktijk van ketensamenwerking.Als vertrekpunt is in het preadvies, p.15, de volgende definitie gebruikt: Ketensamenwerking is de (idealiter: projectoverstijgende) samenwerking tussen partners, betrokken bij het bouwproces, met als doel de prestatie van de gehele keten te optimaliseren.Verder is aangegeven hoe het doel bereikt kan worden. Daartoe zijn de volgende onderwerpen van belang (zie het preadvies p.20):  duidelijke samenwerkingsstrategie;  kwaliteitszorgsysteem voor de gehele keten;   evenwichtig risico en beloningssysteem voor de gehele keten;   effectieve en gedeelde informatievoorziening en communicatie;   gestandaardiseerde ontwerp en productieprocessen;  gezamenlijk hrmbeleid;   cordinatiemechanismen voor de gehele keten;  systeem voor partnerselectie.

Auteur(s): Prof.mr.dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht, TU Delft

Lees meer in de PDF