Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De verplichting om een energielabel te overhandigen bij elke mutatie van een gebouw of woning, heeft grote consequenties voor woningcorporaties in Nederland. Niet alleen vraagt de energielabeling om een grote inspanning in een kort tijdsbestek, om alle woningen op tijd gelabeld te hebben, ook moet de interne  organisatie worden aangepast. Ervaring uit de praktijk leert dat alle niveaus in de organisatie een raakvlak kennen met de  invoering van energielabels. Ruime aandacht voor inbedding van energielabels in de organisatie kan tot een meerwaarde voor de  organisatie leiden.  Nederland kent  in tegenstelling tot veel andere EU-landen een groot aandeel sociale woningbouw en daarmee vele grote woningcorporaties die vaak tienduizenden woningen beheren.  De invoering van energielabels voor woningcorporaties verplicht vanaf 1 januari 2009 betekent dat vele corporaties op dit moment hun woningbezit laten doorrekenen om daarmee voor het eind van het jaar de labels compleet te hebben. De inbedding van energielabels in corporaties blijft echter niet bij deze  operationele inspanning, ook op strategisch niveau is het noodzaak om vast te leggen hoe met de energielabels wordt omgegaan. Energielabels kunnen een plek krijgen in het strategisch voorraadbeleid of worden gebruikt in de formulering van de missie van de organisatie. In dit artikel gaan we in op de verschillende niveaus van de organisatie van een woningcorporatie waarbij de  inbedding van energielabels een rol speelt. 

ENERGIELABELS: EEN PLEK IN DE MISSIE VAN DE CORPORATIE Na vaststelling van de energie labels van het woningbezit, wordt een beeld verkregen van de energetische staat waarin het bezit verkeert. Het wordt daarmee mogelijk om  naast de formulering van een ambitie op het gebied van energiebesparing of CO2-reductie een doelstelling te formuleren om in een afgebakende tijd van het energe tisch slechtste bezit af te komen. Naar aanleiding van het Antwoord aan de Samenleving van Aedes richting het kabinet, orinteren veel woningcorporaties zich op de eigen invulling van de energiebesparingsdoelstelling om 20 % te besparen op het gasverbruik in de bestaande voorraad over de periode 2008-2018.

Auteur(s): mw. ir. M. Beerepoot

Lees meer in de PDF