Terug naar de kennisbank

Brandveiligheidsanalyse van semi-open parkeergarages

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De ontwerprichtlijn NEN2443 schrijft met betrekking tot het brandveilig ontwerpen van semi-open parkeergarages ofwel (1) een minimale hoeveelheid open geveloppervlak voor, of (2) een minimale ventilatievoud. Dit heeft als doel om in geval van brand de ontwikkelde rook en warmte op een effectieve manier af te voeren uit de parkeergarage. In deze studie zijn zeven verschillende varianten beoordeeld op hun brandveiligheid door middel van gevalideerde Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties. Deze varianten voldoen alle aan de NEN2443. Geconcludeerd wordt dat drie van de zeven varianten een onvoldoende hoog brandveiligheidsniveau hadden.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat er in 2002 ongeveer 329.500 voertuigbranden waren, die zorgden voor 17% van het totaal aan brand gerelateerde slachtoffers en voor ongeveer $1.400.000.000 aan directe schade [1]. Daarnaast is duidelijk uit statistieken van het CBS [2] dat het aantal motorvoertuigen in Nederland de afgelopen zes jaar met ongeveer 11% is toegenomen. Hierdoor neemt de vraag naar parkeerruimte toe. Dat zorgt samen met het niet voorhanden zijn van bruikbare grond in grote steden, tot het bouwen van parkeergarages [3]. Maar dit kan, zoals hiervoor aangegeven, leiden tot een significant risico. Dit risico wordt tot een geaccepteerd niveau gereduceerd door een ontwerp te toetsen aan het bouwbesluit. Parkeergarages voldoen vaak niet aan de in het bouwbesluit genoemde prestatieeis voor de maximale grote van een brandcompartiment. Het bouwbesluit staat dit toe zolang wordt aangetoond dat het ontwerp een gelijkwaardig brandveiligheidniveau heeft [4]. Voor het aantonen van gelijkwaardigheid bij semiopen parkeergarages wordt in praktijk vaak de ontwerprichtlijn NEN2443 [5] gebruikt, die als eis voor de geometrie van de garage stelt dat:    ten minste twee tegenover elkaar liggende geveldelen open dienen te zijn;   deze gevelopeningen een oppervlakte dienen te hebben van tenminste 1/3 van het totaal aan geveloppervlak en oppervlak van binnenwanden, of 2,5% van het totale vloeroppervlak;   deze geveldelen maximaal 54 meter van elkaar verwijderd mogen zijn;   binnenwanden geen beperking mogen opleveren voor de ventilatie (te bereken m.b.v. NEN1087);   de laagste vloer in de garage niet meer dan 1,4 meter onder het maaiveld mag liggen.Maar of deze eisen daadwerkelijk tot een voldoende hoog brandveiligheidniveau leiden voor veilig brandweer ingrijpen, is nog nooit systematisch onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen in hoeverre de eisen uit de NEN2443 resulteren in een brandveilig ontwerp.

Auteur(s): Ir. M.G.M. (Mike) van der Heijden, Technische Universiteit Eindhoven, dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, Technische Universiteit Eindhoven, ir. A.D. (Tony) Lemaire, Efectis Nederland B.V., prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen, Unit Building Physics and Services, Technische Universiteit Eindhoven.

Lees meer in de PDF