Terug naar de kennisbank

Bagatellisering risico van legionellose (levens)gevaarlijk?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

RIVM en Actal geven verkeerde signalen 

Recentelijk hebben het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, zich kritisch uitgelaten over de regelgeving voor legionellapreventie in Nederland. Helemaal toevallig is dat niet, want de minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater (Schoon drinkwater voor nu en later) aangekondigd dat dit en volgend jaar een beleidsevaluatie wordt uitgevoerd naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. De uitingen van het RIVM en Actal heeft bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid.

Het RIVM stelt in een artikel [1] dat het drinkwater op scholen, kantoren, sportlocaties en andere nietprioritaire locaties legionellabacterin mag bevatten, omdat uit casustiek blijkt dat de kans op een legionellose via deze locaties zeer gering is. Risicoanalyses, beheersplannen en monstername zijn overbodig en niet gewenst, omdat ze kunnen leiden tot onnodige onrust, onverantwoorde investeringen en milieuschade, aldus het RIVM. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid is dergelijke legionellapreventie bij nietprioritaire locaties volgens het RIVM dus overbodig en wordt dan ook als niet kosteneffectief bestempeld. In het Drinkwaterbesluit staat dat legionellapreventie alleen verplicht is voor de zogenaamde prioritaire locaties (zoals ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hotels en zwembaden) terwijl tegelijk alle eigenaren van leidingwaterinstallaties een. in de Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit niet nader omschreven. zorgplicht hebben om deugdelijk leidingwater te leveren. In het artikel van de RIVMauteurs wordt dan ook gepleit om in de toelichting op het Drinkwaterbesluit duidelijk te omschrijven wat deze zorgplicht precies inhoudt met betrekking tot legionella.

Auteur(s): W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF